Skip to content

Veiligheidsinspecties

Inspectie ketelhuizen

Cevesin Klimaattechniek kan voor u (PO) Periodieke Onderhoud, (PI) Periodieke Inspectie en (EBI) Eerste bijzondere Inspectie verzorgen volgens de SCIOS richtlijnen.

STOOKINSTALLATIES

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

 

SCIOS Scope 1 t/m 5

EERSTE BIJZONDERE INSPECTIE (EBI)
De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud. Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het bovendien verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallaties een EBI uit te voeren. Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie. Daarbij voldoet u door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud aan de eisen van de overheid én verzekeraars.
PERIODIEKE INSPECTIE (PI)

Periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk functioneert.

PERIODIEK ONDERHOUD (PO)
Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd, is dit noodzakelijk conform het Activiteitenbesluit. Veel onderhoudsaspecten aan (stook)installaties zijn ook omschreven in de voorschriften van de fabrikant (CE markering).

DE INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT
Gastoestellen en hun fabrikanten moeten sinds 1 januari 1996 voldoen aan wettelijke eisen. Op dat moment werd de Europese Gastoestellenrichtlijn (in Nederland geïmplementeerd als het Besluit Gastoestellen als onderdeel van de Warenwet) definitief ingevoerd. Sindsdien moeten gastoestellen, voordat ze van een CE-markering worden voorzien en op de markt gebracht worden, een typekeuring ondergaan door een aangewezen keuringsinstantie. Eén van de eisen waaraan de fabrikant moet voldoen (en hetgeen ook bij de typekeuring mee wordt beoordeeld), is het beschikbaar stellen van het geheel aan aanwijzingen voor inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud.

De fabrikant heeft -ook na levering van het toestel- langdurig een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product. Het is de fabrikant er dan ook veel aan gelegen dat degenen die het toestel installeren, gebruiken en onderhouden dit op de juiste wijze doen en met de juiste frequentie. Als een stookinstallatie de oorzaak is van een incident of ongeval en deze is niet volgens de aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden, zal de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaarden. De eigenaar van de installatie kan dus niet terugvallen op de fabrikant en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de geleden schade.